Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen er en felles nasjonal satsing og innebærer den største endringen i Randabergskolen i årene som kommer. Fagfornyelsen strekker seg helt fra Opplæringsloven via overordnet del, som sier mye om inkluderende praksis, profesjonsfaglig fellesskap og sentrale begreper, til de ulike læreplanene, som er den operasjonelle delen av overordnet del.

Fagfornyelsen inneholder større endringer i sentrale forståelser om hva skole er og inneholder, og det er derfor vi må holde et fokus på dette noen år fremover. En god læreplanforståelse krever at skoleledelse og lærerne kjenner og bruker sammenhengen mellom opplæringsloven, overordnet del og læreplanene, og de sentrale begrepene "kompetanse" og "dybdelæring".

Arbeidet med fagfornyelsen i Randabergskolen har som hovedmål at alle lærerne skal ha god kunnskap om innholdet i overordnet del og fagplanene i det nye læreplanverket - og hvordan disse henger sammen. Ut fra dette skal lærerne sørge for at arbeidet som foregår overfor den enkelte elev er knyttet til målene i overordnet del og i fagplanene. Det skal legges grunnlag for en felles forståelse av sentrale begrep i læreplanverket, og hvilke endringer det innebærer for praksis. Alle lærere skal delta i kompetanseutviklingen på en slik måte at alle er klare til å ta den nye planen i bruk høsten 2020.

Kompetansebegrepet

“Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.” (Udir)

Dette ser vi ved at...

Drøfting av praksis og læreplaninnhold følges opp og er tema på alle nivå i organisasjonen.

Den enkelte lærer tar selvstendig ansvar for å ta utgangspunkt i målene i læreplanen når læreren planlegger undervisning.

Valg av metodikk og vurdering avspeiler på ulike måter formål og måloppnåelse i de ulike fag.

Planer og opplegg synliggjør en praksis i tråd med intensjonene i læreplanverket.

Lærerne Randabergskolen gir elevene en relevant, variert og praktisk undervisning.


Felles tiltak for skolene

Fellestiden første mandag hver måned er satt til oppvekstsjefens disposisjon. Dette tiden skal brukes aktivt til refleksjon og arbeid med læreplanforståelse og praktisk arbeid med kompetanse- og dybdelæringsbegrepet.

Skolene skal vurdere, og om mulig prøve ut, alternative måter å organisere skoledagen på som passer bedre til det nye kompetanse- og dybdelæringsbegrepet enn dagens organisering.

Skolene tar aktive grep for å sikre felles forståelse, reflekterer over skolens praksis og hvordan skolen møter den nye læreplanen og kompetansebegrepet spesielt.

Dybdelæringsbegrepet

“Å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.” (Udir)

Dette ser vi ved at...

Lærerne planlegger undervisning som gir elevene tid til å utforske i dybden i ulike fagområder.

Lærer lar elevene møte både kjente og ukjente situasjoner for å la dem prøve ut egen kompetanse - og lære av det.

Lærer viser i arbeidsplaner at de har tatt hensyn både til fagets konkrete læringsmål og fagets egen forståelse av de tverrfalige temaene.


Felles tiltak for skolene

Fellestiden første mandag hver måned er satt til oppvekstsjefens disposisjon. Dette tiden skal brukes aktivt til opplæring og arbeid med læreplanforståelse og praktisk arbeid med kompetanse- og dybdelæringsbegrepet.

Etter prinsippet om omvendt planlegging - lage og prøve ut hjelpeverktøy til læreren for å gjøre det enklere å planlegge undervisning ut fra kompetanse- og dybdelæringsbegrepet.

Skolene tar aktive grep for å sikre felles forståelse, reflekterer over skolens praksis og hvordan skolen møter den nye læreplanen og dybdelæringsbegrepet spesielt.