Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Fagfornyelsen - Profesjonsfaglig digital kompetanse

"Teknologi påvirker alle aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige på alle nivåer i utdanningssystemet. Denne prosessen skaper nye utfordringer for lærerens arbeidsmetoder i pedagogisk, didaktisk og administrativ sammenheng, elevenes digitale dannelse, samt utvikling av deres fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter." (Udir)

Dette ser vi ved at...

Skolene har tatt opp og drøftet Udirs rammeverk med de ansatte på og de forholder seg aktivt til kjennetegnene i "Fag og grunnleggende ferdigheter" og har satt igang utprøving og tiltak.


Felles tiltak for skolene

Hver skole oppretter en gruppe (Fyrtårn/Spydspiss/TheBleedingEgde) for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) som består av en lærer fra hver avdeling og IKT-ansvarlig på skolen. Det utarbeides et mandat for gruppene hos oppvekstsjef og det kalles inn til felles møter i kommunen en gang i kvartalet.

Alle lærere på 5.-10. trinn skal ha brukt enten WeVideo eller Google Nettsteder i et undervisningsopplegg i et av fagene sine i løpet av skoleåret.

En av fellestidene første mandag hver måned vil bli brukt til å presentere rammeverket for PfDK. Skolene bruker tid til at lærerne kan arbeide med minst tre av kompetanseområdene i rammeverket.