Videreføring av satsinger

Videreføring av satsinger

Grunnleggende ferdigheter

Elevene i Randaberg viser god utvikling i de fem grunnleggende ferdighetene, med hovedfokus på lesing og skriving i alle fag og digitale ferdigheter.


Dette ser vi ved at...

Alle er lese- og skrivelærere i sitt fag og fortsetter å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse i sine fag.

Alle skolene har system for skrive- og leseopplæring og for digitale ferdigheter for elevene.

Skolene har en aktiv oppfølging av resultater på nasjonale prøver, og bruk av læringsstøttende prøver.


Felles tiltak for skolene

Tiltakene er knyttet til allerede eksisterende tiltak for fagfornyelsen og organisasjonsutvikling.

Vurdering

Arbeidet med vurdering i Randabergskolen har som hovedmål at elevene opplever en god vurderingspraksis gjennom at lærerne videreutvikler sin kompetanse innenfor vurdering. Vurdering for læring skal gi god tilbakemelding og rettledning til elevene i tråd med gode vurderingsprinsipp og mål for opplæringen i alle fag.


Dette ser vi ved at...

Elevundersøkelsen viser at elevene opplever god vurderingspraksis.

Lærere bruker er mangfold av vurderingsformer som fremmer enkeltelevens læring.


Felles tiltak for skolene

Lærerspesialister og ressurslærere.

Inn som en naturlig del av fagfornyelsen.

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.


Dette ser vi ved at...

Elevundersøkelsen viser god tilbakemelding på undervisningspraksis og læringsmiljø.

Faglige resultat viser at elevene har forventet utbytte av opplæringen.

Skole oppfyller plikten ift kapittel 9A og har gode aktivitetsplaner.

Færre klager til Fylkesmannen.


Felles tiltak for skolene

Kvalitetssikre arbeidet rundt både det formelle og håndtering i felt av kapittel 9A-saker. Samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.

“Være sammen Randaberg” følges opp på den enkelte skole og får betydning for møte med elevene.