Goa skole

Fagfornyelsen

Goa skole forbereder Fagfornyelsen ved å benytte alle formelle og uformelle arenaer til å kalibrere praksis gjennom verdigrunnlaget slik det står beskrevet i Overordnet del av læreplanen.

Fellessamlingene for hele Randabergskolen setter retning og fokus for de påfølgende ukene mellom samlinger hvor vi i personalmøter, på avdelinger og på trinn vil oversette tematikken til lokale forhold.

Når de ulike fagplanene er klare, vil arbeidet gå over i fase to hvor hovedfokus vil være å sette oss inn i den nye læreplanen og se de generelle begrepene og områdene i lys av fagplanen.


Inkluderende praksis

Å lykkes med å være en inkluderende skole for alle er Goa skoles viktigste og overordnede målsetning. Vi skal gjennom alt vi gjør tilstrebe en inkluderende praksis, når det gjelder skolens utdannings- og danningsmandat.

Å være en varm og grensesettende voksen i møte med barn og ungdom forutsetter den voksnes vilje og evne til egenregulering og emosjonell tilstedeværelse - også når det er vanskelig. Goas verdidokument Klimaavtale Reykjarvik fra 2016 er grunnlag for en videreutvikling av forståelsen for relasjonsbygging og autentisitet i møte med alle barn som en forutsetning for å komme i posisjon til læringsarbeidet. Samarbeidsavtale mellom Randaberg kommune og ATV (Alternativ til vold) gir mulighet for en pågående kursrekke som gir kompetanseheving på områder som avdekkingsamtaler, barnehjernens oppbygging og utvikling, traumebasert omsorg og betydningen av toleransevindu for å forstå barns ulike muligheter for selvregulering.

Høsten 2019 supplerer vi allerede eksisterende fora med det vi har kalt Klasseromsanalyse. Foraet er et utvidet ressursteam som har hele trinn/klasser som sitt fokus. Annenhver uke screener vi et trinn gjennom at trinnets lærere retter oppmerksomheten mot det de velger ut som viktigst for å gi hele grupper et systematisk fokus. Trinnet velger selv oppmerksomheter og sorterer innenfor didaktikk, resultater, tilpasset opplæring, læringsmiljø, pedagogisk justering, og intensivkurs.

En systematisk gjennomgang av alle skolens trinn på det jevne vil gi grunnlag for å ekstrahere ut områder i forhold til felles kompetanseheving, samt utvikle inkluderingsfremmende samhandlingsstrukturer med Tverrfaglig team, PPT og innad på skolen gjennom støttefunksjoner som spes.ped-veiledere og sosiallærer.

Goa skole deltar i et treårig forskningsprosjekt i regi av NLA Høgskolen og UiS, Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole. Prosjektet har som utgangspunkt at spesialpedagogisk kompetanse må knyttes til ordinær pedagogisk kompetanse og kontekstualiseres i den daglige praksisen - med andre ord at spesialpedagogiske behov sees i sammenheng med kvaliteten i den ordinære virksomheten i barnehage og skole.

Organisasjonsutvikling

Å lede profesjonelle læringsfellesskap

Det individuelle og det kollektive ansvaret for elevenes læring forvaltes gjennom systematiske arenaer for å dele forståelser for elevers- og elevgruppers utvikling.

Goa skole har de siste årene hatt gode erfaringer med å samle kompetanse både fra eksterne og interne aktører rundt trinn etter behov. Representanter fra spesialisthelsetjenesten (Alternativ til vold, BUP), Tverrfaglig team og PPT er samarbeidspartnere skolen benytter seg av for å knytte til oss faglige perspektiv og skape arenaer for refleksjon rundt pedagogiske spørsmål.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

I arbeidet med å videreutvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen vil bli blant annet følgende være sentralt:

  • Tett samarbeid mellom ledelsen og IKT-lærere

  • Mellomtrinnet får spesiell oppfølging 2019/2020 i forbindelse med at alle elevene der får chromebook.

  • Oppretting av delingsverktøy for digitale læremidler/opplegg.

Videreføring av satsinger

Muntlighet og dybdelæring

Gjennom et toårig partnerskap med Lesesenteret (UiS) har mellomtrinnet mellom 2017-2019 jobbet med å utvikle en dialogisk undervisning som gir mulighetsrom for dybdelæring, kreativitet og faglig utforskning. “Tradisjonell praksis” i skolen innebærer i høy grad at elevene reproduserer kunnskap framfor å delta aktivt i utforskende arbeid. Goa skole forbereder Fagfornyelsen gjennom å utvikle en praksis som gir rikelig anledning til å utforske faglige spørsmål med det språket de allerede behersker. Lærerne på mellomtrinnet jobbet blant annet med videofilmede tekstsamtaler med elever som grunnlag for å utvikle egen praksis.

Parallelt med mellomtrinnets arbeid, og i forlengelsen av det, gjør ungdomstrinnet siden 2018 interne forsøk med å legge til rette for dybdelæring gjennom utvikling av formatet fagdager som en arena for utforsking og muligheter for å bli i faglige problemstillinger over lengre tidsrom og med ulik elevaktiv metodikk.


Elevenes psykososiale miljø, § 9A og skole-hjem samarbeid

Det nye lovverket i §9A i opplæringsloven har nå virket i to år. Det er derfor naturlig at vi evaluerer vår håndtering av bestemmelsene, og generelt vårt arbeid for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø.

Ved skolestart skoleåret 2019-2020 deltok rektor sammen med FAU-leder på alle foreldremøter med et omforent budskap om hva skolen trenger av foreldregruppen for å lykkes med inkludering og med å bygge robuste læringsfellesskap.

Vi vil vi jobber for å:

  • Videreutvikle våre tiltak i arbeidet med elevenes psykososiale miljø

  • Sikre at personalet kjenner alle rutiner for saksbehandling slik at alle saker blir behandlet i tråd med bestemmelsene. Skolen har laget ny Handlingsplan for godt skolemiljø som beskriver dette.

  • Fortsette med trivselslederprogrammet


Grunnleggende ferdigheter og vurdering

Arbeidet med disse temaene knyttes i all hovedsak til innføring av ny læreplan. Når disse er klare blir det viktig å gå inn i konsekvenser for arbeidet med de grunnleggende ferdighetene og konsekvenser for vurderingsarbeidet.