Grødem skole

Fagfornyelsen

I forberedelse til fagfornyelsen vil vi sette av tid til å forankre, drøfte og skape felles forståelse av følgende begrep og områder

 • Kompetansebegrepet
 • Dybdelæring

Det meste av dette arbeidet vil foregå i eget personale, og det vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, egne studier og refleksjonsrunder i personalet. I dette arbeidet vil ledelsen sammen med lærerspesialistene ha et viktig ansvar. I den grad den kommunale felles-skoleringen tar opp temaene vil det også være en viktig del av arbeidet.

Vi vil også gjennomføre oppdrag i personalet hvor fokus vil være på å omsette vår forståelse av viktige begreper i praksis i det enkelte klasserom.

Når de ulike fagplanene er klar, vil arbeidet gå over i fase to hvor hovedfokus vil være å sette oss inn i den nye læreplanen og se de generelle begrepene og områdene i lys av fagplanen.

Det vil vi gjøre ved å delta på de kommunale felles-samlingene og følge disse opp gjennom arbeid på egen skole. I tillegg vil de nye læreplanene ha fokus på trinn-, team- og fagmøter. Vi vil også gjennomføre et oppdrag for alle lærerne våren 2020 med fokus på de nye fagplanene og sentrale begreper og områder.

Inkluderende praksis

Grødem skole er en inkluderende skole, en skole hvor alle elever, uavhengig av utfordringer, deltar i klassefellesskapet. For å oppnå det vil vi:

 • ha fokus på tilpassa opplæring og det å gi alle elever mestringsopplevelser inne i klasserommet
 • arbeide med relasjonsbygging på alle nivå (voksen-elev, elev-elev, voksen-voksen)
 • bygge samarbeids- og samhandlingsstrukturer som fremmer inkluderende praksis
 • samarbeide tett med tverrfaglig team, PPT og andre instanser utenfor skolen. Ha fokus på at slike fagmiljøer skal hjelpe oss samtidig som de ikke skal "overta" elevene våre.

Læringsmiljø

Klasseledelse:

Skolen vil fortsette å ha fokus på læringsmiljø og klasseledelse. God klasseledelse er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Det medfører trygghet og trivsel for elevene noe som igjen gir bedre læring, faglig såvel som sosialt.

 • Skolen vil fortsette å ha fokus på samspillsmål og Respekt-standarder
 • Inkludering innebærer at den enkelte ledes gjennom aktiviteter i fellesskapet
 • Alle elever er alles elever.
 • Avklare forventninger og roller i samspillet mellom klasseleder og andre ansatte i klasserommet


Organisasjonsutvikling

Å lede profesjonelle læringsfellesskap

Strukturer og rammer i utviklingsarbeidet er en grunnpremiss og avgjørende for å lykkes med satsingsområdene til skolen. Særlig må følgende grep tas for å sikre videre utvikling:

 • Felles forståelse av at innføring av ny læreplan tar tid og dermed går utover andre viktige satsingsområder
 • Tett samarbeid mellom ledelsen og ressurslærere / lærerspesialister i å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet
 • Felles kurs en mandag i måneden - fellestid avsettes i etterkant til å arbeide med materiale fra felleskurs
 • Oppdrag knyttes til den profesjonelle utviklingen slik at ord blir til handling (fra teori til praksis).


Profesjonsfaglig digital kompetanse

Skolen har god digital kompetanse, men får i tillegg til nåværende ressurser, ressurslærer/lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse. I arbeidet med å videreutvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen vil bli blant annet følgende være sentralt:

 • Tett samarbeid mellom ledelsen lærerspesialist og IKT-ressurslærer
 • Mellomtrinnet får spesielll oppfølging 2019/2020 i forbindelse med at alle elevene der får chromebook
 • Oppretting av delingsverktøy for digitale læremidler/opplegg.

Andre fokusområder

Innføring av ny læreplan og videreføring av arbeidet med klasseledelse og inkluderende praksis vil ta det meste av fokuset i 2019/2020. Innenfor tiden som er til rådighet vil en i tillegg sette fokus på følgende:

Elevenes psykososiale miljø - § 9A

De nye bestemmelsene i §9A i opplæringsloven har nå virket i et år. Det er derfor naturlig at vi evaluerer vår håndtering av bestemmelsene, og generelt vårt arbeid for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Viktige tiltak som vil bli vurdert er:

 • Samarbeid med de andre skolene og skolekontoret for å sikre gode rutiner og gode skjemaer knyttet til arbeidet
 • Videreutvikle våre tiltak i arbeidet med elevenes psykososiale miljø
 • Sikre at personalet kjenner alle rutiner for saksbehandling slik at alle saker blir behandlet i tråd med bestemmelsene.
 • Fortsette med trivselslederprogrammet og AF-1.

Psykisk helse

Ungdata-undersøkelsen viser at en økende andel av barn og unge sliter med psykiske utfordringer. Skolen vil ha et særlig blikk for elever som sliter, og vil samarbeide med eksterne instanser for å gi disse elevene gode opplevelser i et inkluderende miljø.

Grunnleggende ferdigheter og vurdering

Arbeidet med disse temaene knyttes i all hovedsak til innføring av ny læreplan. Når disse er klar blir det viktig å gå inn i konsekvenser for arbeidet med de grunnleggende ferdighetene og konsekvenser for vurderingsarbeidet.