Harestad skole

Fagfornyelsen

Våren og høsten 2019 har skolen fullt fokus med å " gni " inn betydningen og viktigheten av Overordnet del i hele organisasjonen inkl. ledelse og øvrig personale. Vi startet arbeidet i januar med å følge UDIR sitt opplegg i fellessamlinger. Disse fellessamlingene gav oss verdifull informasjon i IGP rundene om status ved skolen vår i forhold til innholdet i den Overordnede delen. Disse statusrapportene har vi videre brukt for å lage nye økter med refleksjoner til bruk for hele skolen og i avdelingene. Paralellt med de kommunale fellesøktene gir dette oss et bredt og godt grunnlag for å si at Overordnet del skal være under huden på alle i organisasjonen innen neste sommer(2020). Vi har særlig lagt vekt på å tydeligjøre at alle fag er viktige for å oppnå intensjonen med Overordnet del, og dette vil ha fokus på også videre inn i mot forståelsen og tolkningen av de nye fagplanene. Vi har lagt gode rammer for å sette av nok tid til dette viktige arbeidet videre i våre fellestider utover høst og vinter. Utfordringen i neste fase blir å få alle bevisste på de didaktiske endringer og prioriteringer vil må gjøre for å realisere ny læreplan.I den forbindelse er den kommunale satsningen med lærerspesialister og samlinger på tvers viktig og nyttig.

Skolens Styringsgruppe har vedtatt at vi ønsker å ha Livsmestring som et fagovergripende fokusområde i arbeidet med ny læreplan og ikke minst i det videre DEKOM arbeidet. Vi vil i tillegg fortsette det gode arbeidet i forhold til Vurdering for læring. Vi vil gi rom for spesisfikke fokusområder knyttet til Tilpasset opplæring, hvor det er naturlig å ha fokus på økt kompetanse i forhold til tilpasning i ordinær undervisning. Denne prosessen er i gang men ikke landet i forhold til satsningsområde.

Inkluderende praksis

Harestad skole har i svært mange år hatt fokus på og snakket mye om hva det vil si å være en inkluderende skole i praksis. Gitt elevmangfoldet i skolen vår, er det viktig at vi kontinuerlig holder den fanen høyt. I praksis betyr dette at alle elevsaker har som målsetning at eleven skal tilhøre klassefellesskapet som et overordnet mål. Vi skal ha lav terskel for å involvere hjelpeinstansene rundt skolen vår, og vi snakker mye om at den veiledningen som gis av PPT/TVT/andre er viktig å følge i møte med elevene. Ber vi om hjelp(og det gjør vi ofte), må vi også være villig til å foreta kursendringer i vår pedagogiske praksis. Vi bruker praksisfortellinger ofte som sannhetsvitne for at vi lykkes veldig godt med inkludering.Vi har mange sanne historier fra virkligheten om elever med en/en ressurs og store adferdsproblemer i barnetrinnene, som nå går i ungdomstrinnet og klarer seg fint. Vi skal alltid holde de ut, og ingen skal ut. Vi lykkes fordi det jobbes steinhardt med dette fra 1. klasse. Dette handler om holdning og verdier først og fremst. Det er vedtatt nasjonalt og det er vedtatt lokalt. ( Jfr. Salamancaerklæring/Overordnet del og vårt eget Styringsdokument). Et aktivt og inkluderende FAU er også en viktig bidragsyter, og FAU leder har inkludering som eget hovedpunkt på foreldremøtene hver høst.

I det videre arbeidet vil det være viktig å sørge for at vi får enda mer variasjon i den ordinære undervisningen som et hovedbidrag til mer inkludering. Dette vil være et naturlig fokusområde i forhold til DEKOM planen vår. Den vil ha følgende hovedfokus :

 • Livsmestring( Overordnet)
 • Vurdering (videreføring)
 • Tilpasset opplæring

Organisasjonsutvikling

Hovedfokus i 2019-2020 blir å sørge for at vi har en kollektiv forståelse av Overordnet del og sammenhengen med fagene. Vi jobber kontinuerlig med læreplanforståelse, helhet og begreper. Det er viktig at vi setter av nok tid til disse temaene i fellestid videre også i 2020.

Å lede profesjonelle læringsfellesskap

V har fokus på å utvikle lederfellesskapet vårt, slik at alle i ledeerteamet skal ha kompetanse og kapasitet til å lede utviklingsarbeid på både skole og avdelingsnivå. Vi har hatt kurs med Pål Roland før skolestart for hele lederteamet i den forbindelse. Vi har kontinuerlig oppe temaer som innhold og metodikk i fellessamlinger for å sørge for engasjement og fellesøkter som skal være forpliktende og engasjerende. Vi skal involvere lærerspesialistene i større grad i denne prosessen videre i skoleåret, slik at vi er mest mulig samkjørte i forhold til hvilke strategier som velges i utviklingsarbeidet.

Profesjonsfaglig digital kompetanse


Skolens profesjonsfaglige digitale kompetanse må utvikles i takt med - eller helst i forkant av - faglig og teknologisk utviking i samfunnet og skolen. Denne kompetansen ønsker vi å øke bl.a. ved følgende tiltak:

 • Videreutdanning for lærere innenfor området.
 • Interne kurs, fortrinnsvis med egen lærerspesialist som kursholder.
 • Eksterne kurs som forbereder lærere på utfordringer som kommer i fagfornyelsen.
 • Utnytte skolens Skaperlab til å vise og oppmuntre til digitaliseringsmuligheter i undervisningen.
 • Sette av tid (fellestid mandager og tirsdager pluss deler av de 6 planleggingsdagene) til å drøfte og implentere forventet og ønsket elevkompetanse i læreplaner for fag og i undervisningen, med tydelig ansvarsfordeling.

Videreføring av satsinger

Grunnleggende ferdigheter

Hvilke ferdigheter i de ulike fagene er grunnleggende for Livsmestring ? Læreplantolkning og forståelse koblet mot Overordnet del blir svært viktig.

( Tilpasset opplæring/DEKOM)

Vurdering

 • Videreutvikle praksis for god underveisvurdering på alle trinn. (DEKOM)

Læringsmiljø

 • Klasseledelse
 • Systemisk kartlegging ved bruk av blant annet Spekter igangsatt høsten 2019
 • Proaktive elevaktiviteter i friminutter,særskilt storefri.