Randabergskolen

2022-2024

Satsingsområder i Randabergskolen

Oversikt over planer som plan for Randabergskolen bygger på

Oppdraget og formålet med grunnskolen er beskrevet i Opplæringslova med forskrifter. Det er også laget en beskrivelse av hvordan opplæringsloven skal virke. Dette er en av forskriftene til Opplæringsloven som heter "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnskoleopplæringen". Overordnet del legger igjen rammer for hvordan kompetansemålene i det enkelte fag tolkes og brukes.

I tillegg til opplæringsloven, overordnet del og læreplanene er det også fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt:

Innenfor de politisk fastsatte nasjonale sektormålene skal skoleeiere, her forstått som både kommunestyret og øverste ledelse i skolen, utforme konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor sitt ansvarsområde.

I våre planer har vi blitt enige om og vedtatt en felles plan for Randabergskolen og satsingsområdene. Hovedmålet og oppdraget for skolen er “Enkeltelevens læring”. Alle planer og tiltak i Randabergskolen må settes i sammenheng med de hovedfaktorer som vi vet har betydning for elevenes læring. Hva elevene skal lære vil variere, men at de skal lære er oppdraget.

Modellen under viser hvordan vi tenker om ansvar, og hvem som påvirker hva og hvordan.

Enkeltelevens læring er det som står som mål og den nærmeste til å påvirke denne direkte er "Pedagogikk" som utføres av læreren. Viktige stikkord her er at undervisningen utført av læreren har god faglig og metodisk kvalitet, og det kan være utfordrende å snakke om hva som er gode metoder. Tilbakemelding og evaluering er vurdering for læring i praksis og underveisvurdering, fra lærerens side. Læreren skal til enhver tid vite hva eleven kan ut fra målene som er satt for undervisningen (gjennom tilbakemeldinger) og skal gjennom evaluering trekke slutninger om elevens læring og bruke dette til å endre sin undervisning for å optimalisere enkeltelevens læring i enda større grad. Eleven opplever dette som god underveisvurdering. Lærer er også ansvarlig for å etablere læringssituasjoner som gir tid til mulighet for læring og som er preget av trygghet, konsentrasjon og flyt (også kalt klasseledelse).

"Organisasjon" er leddet over læreren, skoleledelse / skoleadministrasjon, som har ansvar for at lærer har kompetanse og rammer til å utføre de forventningene som stilles til dem. Om det er områder i "Pedagogikk" som ikke fungerer slik det skal, er det "Organisasjon" som har ansvar for å rette dette. Det skal de gjøre gjennom å sikre lærere rett kompetanse, rammer for samarbeid, rett drift og hvilke normer som skal være gjeldende på skolen - for de ansatte.

Det øverste nivået er "Samfunn", skoleeier og stat, og er det leddet som styrer hvilke rammer organisasjonen har og hvilken retning denne skal ha. Dette leddet holder organisasjon ansvarlig for utførelsen av mandatet. Digitalisering står nevnt som et eget punkt her og er knyttet til at digitaliseringsutviklingen i samfunnet kommer til å endre rammene for hvordan enkeltelevens læring skjer, fordi det er en så stor og gjennomgripende endring i samfunnet.