Satsingsområder

Planen for Randabergskolen handler i hovedsak om hvordan organisasjonen skal gjøres i stand til å oppnå hovedmålene med skolen. Skolens praksis, pedagogisk og sosialt, er avgjørende for enkeltelevens læring. Planen legger føringer for hvordan praksis bør være for at eleven skal ha best mulig utbytte av Randabergskolen.

Satsingsområdene skal gi praksisutvikling hos lærerne, som igjen vises gjennom enkeltelevens læring. Enkeltelevens læring vil vises gjennom de ulike sentrale måleindikatorene vi har - elevundersøkelsen, nasjonale prøver, sentralt gitt eksamen, skolebidragsindikatoren og til slutt gjennomføring av videregående opplæring.

LK20 / Underveisvurdering

Randabergskolen arbeider med LK20 kontinuerlig. Vi skal ha spesielt fokus på underveisvurdering gjennom hele grunnskoleløpet. I 2021 ble det gjort større endringer i vurderingsforskriften samtidig som det også kommer en ny opplæringslov. Arbeidet med underveisvurdering er både i forskriften og i den enkelte læreplan gjort til et sentralt element i enkeltelevens læring.

Kompetansebegrepet er i LK20 endret og det krever en praksis hvor læreren planlegger undervisning der eleven kan få vist sin kompetanse i det enkelte fag, og en metodikk som gir læreren en mulighet til å se kompetansen og gi en tilbakemelding til eleven. Samtidig skal denne prosessen bidra til å gi læreren tilbakemeldinger om hvordan egen undervisning kan bli bedre for den enkelte elev.

Underveisvurdering forgår på alle trinn i grunnskolen. Vi ønsker å se utvikling basert på egne erfaringer hos lærerne og gjennom innovative tiltak på den enkelte skole.

Inkluderende fellesskap bygger på prinsippet om at alle elever, også de som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte, skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet i skolen. Flest mulig elever skal ha læringsutbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet på skolen. Inkluderende fellesskap som satsingsområde er også en videreføring av konkrete prosjekter og et overordnet prinsipp i det tverrfaglige arbeidet i Randaberg kommune.

Inkluderende fellesskap

Organisasjonsutvikling

Å lede profesjonelle læringsfellesskap

For å få det pedagogiske arbeidet mellom læreren og enkelteleven til å fungere best mulig, er det viktig å utvikle organisasjonen, jamfør modellen for Randabergskolen. LK20 krever større endringer i utførelsen av pedagogikken og derfor må organisasjonen utvikles og ledere må styre denne prosessen på en god måte.

Vi ønsker en felles forståelse av LK20 i Randabergskolen med samarbeid på tvers av skoleorganisasjonen. Gjennom organisasjonsutviklingen vil vi sikre felles kunnskap, holdninger og forståelse, og utvikle lærende og faglige nettverk for skolelederne.

En kollektiv kompetanseheving foregår ved at alle i arbeidsfellesskapet får tilgang til og utvikler den samme kompetansen. Utviklingsarbeidet i Randabergskolen er derfor skolebasert og ledet av skolelederne.