Satsingsområder

Planen for Randabergskolen handler i hovedsak om hvordan organisasjonen skal gjøres i stand til å oppnå hovedmålene med skolen, som er å skape gode læringsmiljø og gi elevene den opplæringen og de verdiene som mandatet gjennom opplæringsloven pålegger oss. Skolens praksis, pedagogisk og sosialt, er avgjørende for enkeltelevens læring. Planen skal bidra til å legge føringer for hvordan praksis bør være på hver skole for at eleven skal ha best mulig utbytte av Randabergskolen.

Det er flere uavhengige måleindikatorer på enkeltelevens læring. Vi har elevundersøkelsen, nasjonale prøver og sentralt gitt eksamen. I tillegg vil gjennomføringen av videregående skole gi oss viktige tilbakemeldinger.

Vi ønsker å se praksisendringer hos lærer overfor enkeltelevens læring som resultat av de ulike satsingsområdene. Enkeltelevens læring vil måtte synes gjennom de ulike måleindikatorene vi har - elevundersøkelsen, nasjonale prøver, sentralt gitt eksamen og til slutt gjennomføring av videregående opplæring.

Fagfornyelsen

Opplæringsloven med overordnet del og læreplaner

    • Læreplanforståelse
    • Kompetansebegrepet
    • Dybdelæringsbegrepet

Fagfornyelsen innebærer den største endringen i Randabergskolen i årene som kommer. Dette er en felles nasjonal satsing. Det er større endringer i sentrale forståelser om hva skole er og hva skole inneholder, og det er derfor vi må holde et fokus på dette et par år fremover. En god læreplanforståelse krever at skoleledelse og lærerne kjenner og bruker sammenhengen mellom opplæringsloven, overordnet del og læreplanene, og de sentrale begrepene "kompetanse" og "dybdelæring".

Inkluderende praksis

Inkluderende praksis er en videreføring av påbegynt arbeid både gjennom konkrete prosjekt, men også i et overordnet prinsipp for hvilken retning vi ønsker Randabergskolen skal ha. Inkluderende praksis bygger på prinsippet om at alle elever, også de som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte, skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet i skolen, og at flest mulig elever skal ha læringsutbytte innenfor den ordinære undervisningen på skolen.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Teknologi påvirker alle aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige på alle nivåer i utdanningssystemet. Denne prosessen skaper nye utfordringer for lærerens arbeidsmetoder i pedagogisk, didaktisk og administrativ sammenheng, elevenes digitale dannelse, samt utvikling av deres fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Organisasjonsutvikling

Å lede profesjonelle læringsfellesskap

Den operasjonelle delen av fagfornyelsen foregår i forholdet mellom læreren og eleven - altså på det pedagogiske feltet. Det er også viktig å satse på leddet - selve organisasjonen. Fagfornyelsen krever større endringer i utførelsen av pedagogikken og derfor må også organisasjonen endres og vi trenger ledere som kan styre denne prosessen på en god måte.

Vi ønsker en felles forståelse av fagfornyelsen i Randabergskolen med samarbeid på tvers av skoleorganisasjonen. Gjennom organisasjonsutviklingen vil vi sikre felles holdninger og forståelse, kunne bistå i implementeringsarbeidet og opprettholde lærende og faglige nettverk for skolelederne.

En kollektiv kompetanseheving foregår ved at alle i arbeidsfellesskapet får tilgang til og utvikler den samme kunnskap, og sammen kan utvikle en praksis i tråd med ny kunnskap og felles mål. Derfor skal størsteparten av kompetanseutviklingen foregå skolebasert.

Videreføring av satsinger

Grunnleggende ferdigheter

Vurdering

Læringsmiljø

Randabergskolen har de siste årene hatt ulike satsinger. Disse videreføres som en del av skolens ordinære drift, uten at de får et spesielt fokus i virksomhetsplanen. Likevel vil disse områdene inngå som viktige faktorer og pilarer i skolenes utviklingsarbeid med bl.a. fagfornyelsen, og bygges videre på i det nye læreplanverket.

God praksis og gode rutiner skal deles, videreføres og utvikles på den enkelte skole og erfaringer skal komme andre skoler i kommunen til nytte.

Oversikt over fellessamlinger i kommunen

I løpet av det kommende skoleåret vil det være en rekke felles samlinger på tvers av skolene. Det er i utgangspunktet fellestiden kl. 1415-1600 første mandag i måneden som er satt av til dette.

Vi har også laget en side med ressurser fra de ulike samlingene på dette nettstedet.