Inkluderende fellesskap

Inkluderende fellesskap

“Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.” (Udir)

Et inkluderende fellesskap er et mål både i Fagfornyelsen (i overordnet del), i det vanlige arbeidet vi gjør i skolen og et eget prosjekt i Randaberg kommune. Vi løfter derfor frem dette satsingsområdet for alle skolene i Randaberg.

Dette ser vi ved at...

Alle elever blir regnet, og med rette kan regne seg selv, som et fullverdig medlem av skolesamfunnet. Alle elever skal oppleve et raust og støttende læringsmiljø, der den enkelte oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling, og mangfold anerkjennes som en ressurs.

Læreren tilbyr en variert og praktisk undervisning for å møte et mangfold av elever.

Skolen har et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse som grunnlag for et inkluderende sosialt fellesskap og et læringsfellesskap der mangfold blir satt høyt og respektert. Det er rom for samarbeid, dialog og meningsbrytning.

Skolen er et uenighetsfellesskap som gir rom for uenighet og ulikheter, men samtidig skal være et trygt fellesskap med respekt for alle.


Felles tiltak for skolene

Skolene har et aktivt systemarbeid i samarbeid med PPT der styrking og tilpassing av det ordinære undervisningstilbudet står i fokus.

Skolene gjør en kontinuerlig gjennomgang av all spesialundervisning med blikk for om den er hensiktsmessig ut fra elevens behov og målet om inkludering.

Skolene konkretiserer hvordan inkluderende praksis kommer til uttrykk i organisasjonens møte med enkeltelever.

“Være sammen Randaberg” - videreføring av deltakelse for SFO og 1.-.4.trinn