LK20 / Underveisvurdering

LK20 med fokus på underveisvurdering

Fagfornyelsen var den nasjonale satsingen for å etablere Læreplan Kunnskapsløftet 2020 (LK20) som den nye læreplanen i grunnskole og videregående skole. LK20 er nå etablert som den nye læreplanen, men arbeidet med å forbedre hvordan den skal utføres i praksis er en kontinuering prosess.

Vi skal ha spesielt fokus på underveisvurdering gjennom hele grunnskoleløpet. I 2021 ble det gjort større endringer i vurderingsforskriften samtidig som det også kommer en ny opplæringslov. Arbeidet med underveisvurdering er både i forskriften og i den enkelte læreplan gjort til et sentralt element i enkeltelevens læring.

Kompetansebegrepet er i LK20 endret og det krever en praksis hvor læreren planlegger undervisning der eleven kan få vist sin kompetanse i det enkelte fag, og en metodikk som gir læreren en mulighet til å se kompetansen og gi en tilbakemelding til eleven. Samtidig skal denne prosessen bidra til å gi læreren tilbakemeldinger om hvordan egen undervisning kan bli bedre for den enkelte elev.

Underveisvurdering forgår på alle trinn i grunnskolen. Vi ønsker å se utvikling basert på egne erfaringer hos lærerne og gjennom innovative tiltak på den enkelte skole.

Underveisvurdering


Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen, og også gi informasjon om kompetanse underveis og til slutt. Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanen i faget. Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. (Forskrift til opplæringsloven § 3-3)

I underveisvurderingen i fag skal elever

 • delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling

 • forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem

 • få vite hva de mestrer

 • få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin.

Dette ser vi ved at...

Hver skole har et planarbeid for hvordan de videreutvikler arbeidet med underveisvurdering og hvilke konkrete tiltak de arbeider med på skolen og hvordan de ser at tiltakene fungerer.

Det er iverksatt innovative tiltak på hver skole.

Skoleeier følger opp skolene gjennom de årlige kvalitetssamtalene.

Felles tiltak for skolene

Fellestiden første mandag hver måned er satt til oppvekstsjefens disposisjon. Dette tiden skal brukes aktivt til refleksjon, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Det vil bli økter lokalt på skolene, mellom skolene og med eksterne veiledere og forelesere.

Hver skole skal arbeide aktivt med underveisvurdering som tema, og underveisvurdering kommer til å være et fast punkt på skoleledersamlingene (se Organisasjonsutvikling).

Harestad skole

Underveisvurdering er en integrert del av undervisningsplanlegging og -gjennomføring. Alle avdelinger integrerer Egil Hartbergs foredrag og tilnærming til underveisvurdering når nye fagplaner lages og revideres:


 • 1.-4. trinn ser hele begynneropplæringen under ett og jobber frem tre overordnede planer i basisfag; norsk, engelsk og matematikk, samt nye fagplaner i øvrige fag. Resultatoppfølging er en integrert del av dette.

 • Mellomtrinnet planlegger fagvis sitt treårige løp der fagets relevans er retningsgivende i en revitalisering av eksisterende praksis hvor utvalg, bortvalg og gjenvalg av metodikk og tematikk er gjenstand for felles “tenke-tank” på avdelingen før det redaksjonelle ansvaret fordeles for å føre avdelingens retning i pennen. Konkretiseringsnivået utvikles ved systematiske revisjoner av treårsplaner underveis gjennom skoleåret, og i takt med nyvunne erfaringer.

 • Ungdomstrinnet fortsetter sitt arbeid med karakterfri underveisvurdering og revitaliserer denne praksisen i post-covid tid gjennom et systematisk fokus på fagmøter og fagsamarbeid på tvers av trinnene. Såkornmidler gir ungdomstrinnet mulighet til å utvikle en ny ramme for Fagfornyelsens intensjoner å vise seg gjennom å tilby en scene for entrepentørskap og livsmestring. Lærerne på ungdomstrinnet ønsker å jobbe kompetansebegrepet inn i en utvidet ramme der ny metodikk og verktøy testes ut og vises fram ved bruk av fasiliteter på Varen kulturscene.

Grødem skole

Underveisvurdering er en sentral del av LK20. Vurdering i en bred forståelse påvirker hvordan vi planlegger, følger opp og til slutt vurderer hva elevene har lært. Foredraget til Hartberg i januar 2022 legges som teoretisk grunnlag i videre arbeid.


Ledelsen vil i 22/23 sette av fellestid til erfaringsdeling, drøftinger og oppdrag slik at hele skolen 1.-10. trinn utvikles sammen. I tillegg til dette gir underveisvurdering ulike utfordringer og behov på teamene. For å ivareta det har teamene valgt sitt fokusområdet:

 • 1.-4. trinn:
  I arbeidet med underveisvurdering ønsker vi å ha fokus på å oppdage hva elevene kan, gi tilbakemeldinger på hva de skal arbeide videre med, og gi hjelp slik at elevene selv kan sette ord på det de kan med særlig blikk på den grunnleggende ferdigheten “å kunne skrive”.

 • 5.-7. trinn:
  Mellomtrinnet har våren 2022 innført og brukt trinn 1 i Hartberg sin modell “Å følge med på og fange opp kompetanse”. Vi har hatt hovedfokus på det å lage tydelige og vurderbare mål for elevene som gir dem tilgang til å forstå hva de skal lære og hvordan de skal lære dette. Vi har snakket om hvordan vi skal “tette læringsgapet”.
  Høsten 2022 fortsetter dette arbeidet, men da trinn 2 “Å kommunisere om progresjon” i Hartberg sin modell. Vi er interessert i å få mer kunnskap om startoppgaven.

 • 8.-10.trinn:
  I arbeidet med underveisvurdering ønsker teamet å ha fokus på den jevne daglige underveisvurdering
  en. I vurderingsforskriften står det at formålet med vurderingen er å fremme læring, bidra til lærelyst OG samtidig gi informasjon om kompetanse underveis. Derfor ønsker vi å ha fokus på underveisvurdering i hverdagen.

Goa skole

Goa skole jobber systematisk med Fagfornyelsen i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Alle fag planlegges i en årsplan. Til hvert emne eller undervisningsblokk skal det utarbeides en skriftlig plan som inneholder emne, kompetansemål fra læreplanen, rammer for aktivitet og metode, aktuelle læringsressurser og hvordan underveisvurderingen skal foregå. Et videre fokusområde i dette arbeidet vil være å implementere elevmedvirkning i større grad.

God underveisvurdering kjennetegnes på Goa skole ved at den fremmer læring og bidrar til lærelyst. Læreplanens kompetansemål legges som grunnlaget for underveisvurderingen. Elever skal få informasjon om egen kompetanse underveis i økter, perioder og terminer. Hvert halvår orienteres foresatte om elevens kompetanse i forbindelse med utviklingssamtalen.

Goa skole følger opp undervisnings- og vurderingsarbeidet gjennom et tett kollegialt samarbeid rundt utarbeidelse av planer for fag og emner. Vurdering av elevenes kompetanse gjøres gjennom jevnlig evaluering av elevens arbeid og kartlegginger foretatt gjennom året. Motivasjon og elevmedvirkning måles som egne indikatorer i elevundersøkelsen som gjennomføres årlig fra 5.-10. trinn. 1.-4. trinn har egne lærings- og trivseslkartlegginger.