Organisasjonsutvikling

Profesjonsfaglige fellesskap

"Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis." (punkt 3.5 i "Overordnet del" LK20).

Organisasjonsutvikling i Randabergskolen foregår gjennom profesjonsfaglige fellesskap. Alle ansatte deltar aktivt i skolebaserte kompetansetiltak på den enkelte skole.

I Randabergskolen er det et mål å ha et godt samarbeid på tvers av skolene for skolelederne hvor de kan støtte hverandre, utveksle erfaringer og sammen utvikle bedre kompetanse som ledere.

Randabergskolen forsetter arbeidet med DEKOM og Kompetanseløftet som en del av sin organisasjonsutvikling.

Et profesjonsfaglig fellesskap

Alle ansatte må delta aktivt i et profesjonsfaglig fellesskap. I fellesskapet skal vi dele erfaringer, reflektere og vurdere praksis sammen og legge grunnlag for å prøve ut nye metoder.

Dette ser vi ved at...

Skoleledelsen leder det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og tar ansvar for kontinuerlig utviklingsarbeid som fremmer læring, endring og innovasjon. Hver skole har et planarbeid for hvordan de videreutvikler arbeidet med et profesjonsfaglig fellesskap, hvilke konkrete tiltak de arbeider med på skolen og hvordan skolen ser at tiltakene fungerer.

Skoleeier følger opp skolene gjennom de årlige kvalitetssamtalene.

Skoleeier har en overordnet plan for utviklingen av planer for Randabergskolen og fellestiltak for å styrke et profesjonsfaglig fellesskap for skolelederne.

Skoleledelsen er åpne for ny erfaring gjennom å oppmuntre lærere til å prøve ut og forske i egen praksis.

Felles tiltak for skolene

Det lages en felles struktur for hvordan vi organiserer og setter av tid til å samle skolelederne på tvers av skolene, ut over rektormøtet.

Skolene viderefører tema initiert gjennom "Plan for Randabergskolen".

Ressurser og støttemateriell blir samlet inn på en felles nettside knyttet til virksomhetsplanen.

Skoleeier gjennomfører samlinger med ulike funksjoner (f.eks. spes.ped.veileder, lærerespesialister, ulike ressursgrupper) for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og forventningsavklaringer.

Alle skolene deltar i DEKOM / Kompetanseløftet med lederutvikling, kartlegging, bruk av såkornmidlene og i implementering av den nye læreplanen.

Harestad skole

Harestad skole har over tid bevisst jobbet for å redusere omfanget av spesialundervisning for å sikre en inkluderende og universell undervisningspraksis i alle ledd av organisasjonen. Krav om lærernorm gir samtidig en profesjonsfaglig dreining mot flere lærere og færre miljøterapauter og fagarbeidere. En eksplisitt organisatorisk endring i lys av dette er piloteringer med “Two-teachers”-organsiering som er gjennomført, evaluert, og som og vil prioriteres videre der det er mulig. Når to pedagoger står med begge bein i undervisning og deler ansvaret for en universell opplæring, følger det også muligheter for tverrfaglighet som det i økende grad vil legges organisatorisk til rette for.

Grødem skole

Grødem skole startet i 2019/20 arbeidet med å fornye verdiene Glede, Respekt og Omsorg (GRO). Med oss i arbeidet var Thorir Hergeirsson. I 2020/21 ble verdiene nedskrevet, og 2021/22 er verdiene løftet frem i det daglige samarbeidet på trinn og team. Dette arbeidet skal fortsatt ha fokus i mellomrommene, innimellom og på aktiviteter/samlinger der vi styrker samhold og fellesskapets verdier.


Strukturelle endringer for å sikre inkludering og organisasjonen er:

  • Styrke trinnlederfunksjonen:
    Gjennom pandemien har viktigheten av trinnlederne vist seg ekstra tydelig. Både som samlende faktor og drivkraft for hvert trinn, men og som sparringspartner og forlengelse av skolens ledelse. I arbeidet med å vende tilbake til normalen, og styrke områder som gradvis er svekket er trinnlederne avgjørende.

  • Restrukturering av spesialundervisningen og støttefunksjoner i tråd med satsing på færre elever i klassene:
    Grødem skole gikk i 2021/22 bevisst over til tre paralleller per trinn (1.-7.trinn) for å få færre elever i klassene. Fra 2022/23 gjelder dette 1.-8.trinn. Et slikt grep gir lærer mer tid og mulighet til å følge opp hvert enkelt barn innenfor klassens ramme. Endringen gir imidlertid en konsekvens at støttefunksjoner forsvinner. I overgangen oppleves det som krevende fordi vi er vant til flere lærere og assistenter inne i klassen, og legger opp opplæringen ut fra dette. Klassestørrelse påvirker lite hvordan lærer planlegger og gjennomfører undervisningen sin (Hattie). Med utgangspunkt i dette må skolen bevisst støtte og jobbe for å få effekten færre elever i klassen kan gi.

  • Lek og samhold:
    Grødem skole er heldig som har et stort uteområde. Det gir mange muligheter for lek og gøy, men er krevende å passe på at det ikke oppstår konflikter. Når mange barn møtes så vil det oppstå friksjon som igjen gjør at de trenger veiledning og støtte fra voksne. Vi ønsker å samordne Trivselsleder, sosiallærer og miljøterapeuter slik at det gir økt aktivitet og positiv samhandling generelt i friminuttene, men også at det kan settes inn spesielt mot grupper som strever (eks friminuttsvenn og styrt lek).

Goa skole

Goa skoles visjon er Me bryr oss! Med dette mener vi at vi bryr oss om elevenes faglige kompetanse, elevenes sosiale kompetanse, elevenes læringsmiljø og elevenes fysiske miljø. Disse områdene er viktige bærende søyler for Goa skoles organisasjonsutvikling, og skolen har utarbeidet følgende målsettinger for sitt visjonsarbeid:

Elevenes faglige kompetanse: Elevene på Goa skole skal lære å mestre teoretiske og praktiske utfordringer i fagene. Slik får de kompetanse til å nå målene i læreplanen. Goa skole skal ligge over gjennomsnittet på nasjonale målinger.

Elevenes sosial kompetanse: Elevene på Goa skole skal trives og bli gagns mennesker med gode holdninger og respekt for hverandre.

Elevenes læringsmiljø: Elevene på Goa skole skal ha et godt læringsmiljø preget av trygghet, trivsel og gjensidig respekt.

Elevenes fysiske miljø: Elevene på Goa skole skal ha et eierforhold til skolen slik at de ønsker å ta vare på den. Sikkerheten til elevene skal ivaretas.

Goa skole er en lærende organisasjon som tilstreber å være i stadig utvikling. Vi setter regelmessig av tid til utviklingsarbeid i et samlet personal, avdelingsvis og trinnvis. Vårt utviklingsarbeid skal være forankret i forskingsbaserte kilder og funn i innsamlede data.