Organisasjonsutvikling

Å lede lærende profesjonsfelleskap

Skolen skal være et lærende profesjonsfelleskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (punkt 3.5 i overordnet del).

Dette ser vi ved at...

Skoleledelsen leder det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og tar ansvar for kontinuerlig utviklingsarbeid som fremmer læring, endring og innovasjon.

Det er etablert nettverk internt på skolene, og mellom skolene, på leder- og lærernivå, som bygger opp under både det individuelle og det kollektive ansvaret for elevenes læring.

Skolene driver skolebasert kompetanseutvikling.

Skoleledere og lærere deler kompetanse, bruker andres erfaringer og deltar i lærende nettverk hvor organisering av fellestid underbygger prinsippene om lærende møter.

Skolene har og bruker rutiner for å oppdatere nye ansatte om verdier, satsninger og rutiner i Randabergskolen.

Felles tiltak for skolene

Skolene viderefører tema initiert gjennom fellesøkter i mandagstid, i tillegg til eget arbeid med å utvikle og forbedre egen praksis innen struktur og faglig arbeid.

Skolene har tydelig definert og strukturert samarbeidstid der ledelsen har ansvar for gjennomføring.

Skoleledelsen er åpne for ny erfaring gjennom å oppmuntre lærere til å prøve ut og forske i egen praksis.

Ressurser og støttemateriell blir samlet inn på en felles nettside knyttet til virksomhetsplanen.

Alle skolene deltar i DEKOM med lederutvikling, bruk av såkornmidlene og i implementering av fagfornyelsen.